Referat – 2017

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Sejlerstuen, Skælskør Havn.

Referat:

 • 3 Generalforsamling:
 • Valg af dirigent

Jannik Mørch blev valgt som dirigent.

 • Valg af stemmeudvalg

Bjarne og Ebbe blev valgt til stemmeudvalg.

 • Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2016, blev givet af formand Ole Worm:

Det har igen i det forgangne år 2016 været et interessant, spændene og udfordrende år for klubben og bestyrelsen.

Medlems status er så og sige som 2015  75 medlemmer (der bliver rykket en gang for betaling, derefter slettes medlem). Ved klubbens start i 2014 var der mange bud hvor stor klubben ville blive, der var mange bud men det tal jeg husker der blev nævnt mest var 100 et tal som vi bør kunne nå og fastholde.

Klubbens formålsparagraffer:

 • At fremme småbådsfiskeriet i Storebælt regionen.
 • At øge sikkerheden til søs
 • At fremme sejlads og fiskeri på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led.

Alle tre formålsparagraffer må vel siges at opfyldes næsten til ug, men vi bør jo nok lige lave status på alle 3 og måske peppe dem lidt op.

Rampeaftaler, vi har lavet en udmærket økonomisk aftale med Skælskør og har indgået en rabataftale med Korsør, der er ikke endnu ikke indgået aftale med Mullerup, men dette forventes at ske snarest.

Drengerøvsaften blev igen et tilløbsstykke og vi var var tilstede igen og fik vist vores navn og havde også en båd på havnen.

Vandets dag blev afholdt på de fleste havne i Danmark, vi var tilstede i Skælskør og Korsør.

Vi har i det forgangene år været meget fokuseret på afviklingen af Storebælt cuppen, dette tog lidt luft ud af bestyrelsen selvom om vi forsøgte at planlægge os ud af denne udfordring inden, men vi skal jo alle lære.

Positivt at der allerede er positive tilkendegivelser på deltagelse i Storebælt cup 2017, fra flere tidligere deltagere.

Bestyrelsen har prøvet en del gange at fordele opgaverne i klubben med mindre succes. Nu tror vi på at have fundet de vise sten, udvalgene bliver mere selvstændige inden for rammerne som er sat i fællesskab med bestyrelsen, udvalgene får også et økonomisk budget.

For at sikre at skiltet aflyst kun bliver sat når vejrsituationen ikke er sikkert at sejre ud i, er turudvalg blevet styrket væsentligt. Næsten alle udvalg har fået nye ansigter, det er meget positiv for klubben og viser jo også at det er en aktiv klub.

Ved stiftelsen af klubben var hensigten en glidende udskiftning af bestyrelsen. Denne udskiftning er nu i gang.

Klubaftner:

Formand: Johnny Gram

Medlem:, Wolfgang

Note fra udvalg:

De fleste klubaftener i 2016 var ”hyggeaftner” hvor vi mødtes og talte om løst og fast.

Ellers havde vi Kim Bamse på besøg og han fortalte om Laksefiskeri ved Møn, som var en meget interessant aften, Bamse er jo rutineret laksefiskeri og kender farvandet omkring Møn.

MHV var og fortælle om VHF kursus samt nogle andre guldkorn.

Der blev holdt  en spontan grillaften sidste klubaften i juni, helt klart et nyt initiativ.

Besøg hos Glen i Næstved  samt TopGrej  i Slagelse for at se og høre om alverdens grej.

Turudvalg:

Formand: Rene

Medlem: Per Mundt, Jannick Mørck, Smeden

Note fra udvalg:

Klubmesterskab 27 blev gennemført med fine fangster det samme gjorde fladfisketuren den 1 oktober, med mange fisk til deltagerne.

Ture i 2016, 2 april og 18-19 juni og 28 december, blev aflyst pga. dårligt vejr.

Storebælt Cup:

Formand: Thomas Bøge

Medlem: Lasse, Rene, Peter Sander, Kim Bamse Mortensen, Ole

Note fra Udvalg

Kim Bamse Mortensen er med i udvalget grundet sin store erfaring fra Klinte cuppen omkring sponsorarbejdet.

Storebælt cup 2017 afholdes den 16. og 17. september.

Det røde pakhus er bestilt.

Hjemmeside/Facebook

Hjemmeside: Søren Anker Jensen/Kristian Carøe (overtager efter Søren)

Facebook: Torben Kristensen

Note fra udvalg

Der bliver arbejdet hårdt med vores nye hjemmeside, som vi forventer at kunne præsentere en af de nærmeste dage, den bliver helt suveræn flot og enkel

Facebook har Torben taget sig af og det har givet en del tilkendegivelser, husk dog at hvis I ønsker at der skal tages nået op på Facebook, ud over ganske almindelige opslag, så kontakt Torben så formidler han det.

Forsikringsudvalg

Formand: Ole

Medlem: Thomas

Der arbejdes med et nyt fordret tiltag vedr. vores forsikringsordning.

Der er pt 29 forsikrings aftaler via vores medlemmer.

Bemærk at når vi når 30 forsikringstagere fra klubben, indgår klubbens forsikringstagere i en bonusordning.

 

Ramper/nøgler og merchandise

Formand: Rene

Samarbejdsudvalg

Formand:

Note om udvalg

Oprindeligt var hensigten at der skulle etableres et samarbejde med de to sejlklubber i Skælskør, SAS og Skælskør bådlaug. Dette er stillet i bero igen.

Storfanger/Klubmester/Klubrekorder.

Formand: Johnny Gram

Note om udvalg

I 2016 kørte storfangeren fra generalforsamling 2015 til generalforsamling 2016.

Dette ændres i 2017 således at storfangeren kører fra 1. januar 2017 til 31.december 2017.

Det betyder igen at fisk fanget fra 1 januar 2017 til dags dato, tæller med i begge konkurrencer.

Nyhedsbrev

Formand/redaktør: Ole

Udsendelse: Lasse

Medlem: Torben, Johnny

Der er udgivet 3 nyhedsbreve i 2016 det er under vores mål på min. 4. I forbindelse med vores nye hjemmeside bliver det forbedret væsentligt.

Indmeldelse/kommunikation:

Formand: Ole

Medlem: Lasse

Tilgang / afgang:

Bestyrelsen siger farvel til to bestyrelsesmedlemmer og formanden takkede for en stor indsats og, som resten af bestyrelsen inkl. Suppleanter, et rigtigt godt fremmøde.

Klubben har også mistet en af vore første medlemmer, nemlig Jette som ikke længere er iblandt os.

Jette var altid et synligt og kært medlem af klubben og Jette vil blive savnet.

Ære være Jette´s minde.

 

 • Kasserens aflæggelse af gennemgået regnskab

Kasseren fremlagde balancen og regnskabet.

Der var ingen kommentarer til regnskab eller balance.

Formanden præciserede at regnskabet og klubbens økonomi nu er så sund at der er midler til de forskellige udvalg også.

Storebælt cup gav overskud i 2016. Dette overskub bruges til præmier i Storebælt cup 2017, da cuppen helst skal balancere omkring 0 rent økonomisk.

 • Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 • Fastsættelse af kontingent for 2018

Kontingentet blev ikke justeret da klubbens økonomi balancerer.

 • Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
 • På valg er følgende medlemmer
 • Næstformand Thomas Bøge genopstillede og blev valgt.
 • Kasser Lasse Bagger genopstillede og blev valgt.
 • Sekretær Kim Bøge – genopstiller ikke – Peter Sander blev valgt i stedet.
 • Bestyrelsesmedlem Rene Jensen genopstillede og blev valgt.
 • Bilagskontrollant blev valgt Jannik Mørch
 • Bilagskontrollant Palle Mårtensson – genopstiller ikke – Smeden blev valgt i stedet.
 • Derudover skal besættes to suppleant pladser, Torben Kristensen genopstiller og blev valgt, bestyrelsen foreslog Wolfgang som 2. suppleant. Wolfgang blev valgt.
 • Søren udtræder af bestyrelsen og erstattes af Kristian Carøe indtil næste generalforsamling.

 

 • Eventuelt
 • Per rejste spørgsmålet om indmeldelse til cuppen gav 3 mdr. medlemskab eller 1 år og 3 mdr. eller hvad skæringsdatoen var for at få efterfølgendes års medlemskab med.
 • Lasse præciserede at 1. oktober er skæringsdatoen, hvorefter man ved indmeldelse får efterfølgende år med.
 • Thomas Bøge tilkendegav at bestyrelsen igen kigger på datoer og rabatordninger omkring indmeldelse ved Storebælt cuppen.
 • Kurt nævnte at det kan være problematisk for medlemmer med mindre både (ikke trolling både) at deltage i de 4 klubmesterskabsture, herunder trolling fra Klintholm og Langelandsturen
 • Thorlak anbefalede at man brugte klubbens medier, Facebook og hjemmesiden, til både at søge gaster samt at søge plads som gast, da der jævnligt var pladser på klubbens både.
 • Ole anbefalede at følge Thorlaks forslag.
 • Thorlak forslog at oprette en ”Gastebørs” på hjemmesiden/Facebook hvor klubmedlemmerne kan søge gaster eller plads på både. Dette er aktuelt til både klubture og eksterne konkurrencer.

 

Storfangerturneringen:

Storfangerturneringen blev afsluttet og følgende præmier blev udleveret til de respektive vindere:

Samlet vinder :             Jannik Mørch                       59 point.

Havørred:                    Jannik Mørch                       4,1 kg

Slethvar :                     Rene Søholt                         877 gr

Rødspætte:                   Jannik Mørch                       844 gr

Pighvar:                       Jannik Mørch                       1031 gr

Skrubbe:                       Kurt Olsen                           920 gr

Makrel:                        Jannik Mørch                       1070 gr

Ising:                            Jannik Mørch                       430 gr

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com