Referat – 2018

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling Onsdag den 21. marts kl. 19.00 i Sejlerstuen, Skælskør Havn.

 

Referat:

 • 3 Generalforsamling:

 

1)      Valg af dirigent

Jannik Mørch blev valgt som dirigent.

2)      Valg af stemmeudvalg

Per Mundt og Ebbe blev valgt til stemmeudvalg.

3)      Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2017, blev givet af formand Ole Worm:

Formanden:

Det har igen i det forgangne år 2017 været et interessant, spændene og vådt og blæsende år, hvor det til tider ikke har været muligt at komme på vandet og hermed ikke gennemføre klubture som ønsket fra klubbens side.

Selv om vi har været uheldige med vejret på klubture, så har samtlige klubmesterskab ture 4 i alt været gennemført og det har været sjov og hyggeligt. Der har været kamp om at blive klubmester i 2017, så det er en alsidig, dygtig og deltager i alle klubbens ture, så det er en rigtig klubmester, vi senere kan kåre i aften.

Medlems status er så og sige stabilt omkring de 77-80 medlemmer. Ved klubbens start i 2014 var der mange bud hvor stor klubben ville blive, der var mange bud men det tal jeg husker der blev nævnt mest var 100 et tal som vi bør kunne nå og fastholde. 100 medlemmer er passende og giver god deltagelse i klubaftenerne.

Klubbens formålsparagraffer:

 • At fremme småbådsfiskeriet i Storebælt regionen.
 • At øge sikkerheden til søs
 • At fremme sejlads og fiskeri på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led.

Alle tre formålsparagraffer må vel siges at opfyldes næsten til ug, men vi bør jo nok lige lave status på alle 3 og måske peppe dem lidt op. Bestyrelsen er åbner for gode forsalg.

Rampeaftaler, vi har stadig udmærket økonomisk aftale med Skælskør til et fornuftigt prisleje. Derudover er der indgået en rabataftale med Korsør, der er indgået aftale med Mullerup, der arbejdes stadig på at forbedre Korsør og Mullerup. Vi skal indskærpe at rampenøgle må kun anvendes af medlemmer og ingen andre.

Vi har igen i det forgangene år været meget fokuseret på afviklingen af Storebælt cuppen, dette tog lidt mindre luft ud af bestyrelsen selvom om vi forsøgte at planlægge os ud af det med erfaring fra de sidste afholdte. I år gav det desværre et mindre underskud i forhold sidste år, det er dog besluttet at gennemføre Storebælt cup 2018.

Vi fortalte sidste år at højst tænkeligt har fundet de vise sten omkring udvalgsarbejdet, de forskellige udvalg har arbejdet selvstændigt og med deres egne økonomiske budgetter og inden for rammerne som er sat i fællesskab med bestyrelsen. Det har helt sikkert være en succes. Tak til alle udvalgsmedlemmer.

Klubaftner:

Formand: Johnny Gram

Medlem: Wolfgang

Klubaftner er hver den sidste torsdag i måneden, med få undtagelser.

Der har været mange sjove tiltag, bl.a. støbning af gummidyr.

Men der har også været alm hyggeaftner.

Turudvalg:

Formand: Rene

Medlem: Per Mundt, Jannick Mørck, Smeden

–          Lakseturen ved møn gik super godt, der var en del tåget for morgenstunden, op af dagen lettede og vi kom på vandet.

–          Lohals turen blev desværre aflyst pga. Dårligt vejr.

–          Agersø turen var en stor succes selvom den blev skudt i gang med ½ dags forsinkelse på grund af vejret.

–          Hven turen blev desværre aflyst pga. Dårligt vejr.

–          Træningsturen  til cuppen. fra skælskør havn, gik super godt der blev fanget godt med fisk.

–          Torsken turen i december blev en vejrmæssig succes, men størrelsen på torskene kunne godt have været bedre.

Storebælt Cup:

Formand: Thomas Bøge

Medlem: Lasse, Rene, Peter Sander, Kim Bamse Mortensen, Ole Worm

Deltagerantallet gik lidt ned i 2017 med 52 tilmeldte team.

Arrangementet var vellykket og alle havde en god oplevelse.

Der var lidt med oprydning på havnen, men det blev også løst.

I 2018 vil vi gøre mere ud af at der er to konkurrencer under storebælt cuppen, så også den almindelige lystfisker er mere opmærksom på fladfiskekonkurrencen .

Der er alle taget kontakt til de store sponsorer og flere af de store har allerede givet tilsagn om støtte + små ting til udlevering.

Vi opfordrer alle medlemmer til at give tilsagn om hjælp under cuppen, uanset hvor stor eller lille den måtte være – alt er velkommen.

Hjemmeside/Facebook

Hjemmeside: Kristian Carøe

Facebook: Torben Kristensen

Hjemmesiden er blevet super god takket været Kristian Carøe.

5000 unikke besøg, mest på forum og kalender.

63 besøger den hver dag og også storfangeren er godt besøgt.

Forsikringsudvalg

Formand: Ole Worm

Medlem: Thomas Bøge

Vi er i dag oppe på over 30 forsikringsaftaler og så vidt vides ingen skader, vi vil kunne oplyses alle forsikringstagere hvor meget bonussen bliver for 2017, efter påske.

Bonussen går tilbage til forsikringstagerne.

Ramper/nøgler og merchandise

Formand: Rene

Samarbejdsudvalg

Formand:

Generelt sagde formanden at gode forslag meget gerne modtages af udvalgene.

Storfanger/Klubmester/Klubrekorder.

Formand: Johnny Gram

Der har været rigtigt god aktivitet på storfangeren i 2017, men mere om dette senere.

Nyhedsbrev

Formand/redaktør: Ole

Udsendelse: Lasse

Medlem: Torben, Johnny

Det har været mere end sløjt med nyhedsbreve i 2017.

Indmeldelse/kommunikation:

Formand: Ole

Medlem: Lasse

Det har kørt godt og stabilt omkring indmeldelser.

Der var ingen kommentarer til formandens og bestyrelsens beretning.

4) Kasserens aflæggelse af gennemgået regnskab

Regnskaber er kontrolleret uden anmærkninger af Jannik Mørck og Michael Poulsen.

Kasseren fremlagde balancen og regnskabet. 2017 regnskabet viste et lille underskud i 2017, drevet af lidt lavere deltagelse i storebælt cup og af at klubben har investeret i medlemskort printer, samt beach flag.

Der var ingen kommentarer til regnskab eller balance.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5) Behandling af indkomne forslag

5.1  : Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægerne fra:

” §4 Valg til bestyrelsen:
Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 5 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanten vælges for 1 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 bilagskontrollant på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og kasser kan ikke være på valg samtidigt.”

Til :

” §4 Valg til bestyrelsen:
Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 7 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen samt 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter for 1 år ad gangen.

På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og kasser kan ikke være på valg samtidigt.”

Forslaget blev vedtaget.

6) Fastsættelse af kontingent for 2019

Bestyrelsen foreslår et uændret kontigent.

Forslaget blev godkendt.

7) Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant

 1. På valg er følgende medlemmer
  1. Formand Ole Worm – genopstiller ikke
  2. Bestyrelsesmedlem Johnny Gram – genopstiller ikke,
 • Bestyrelsesmedlem Kristian Carøe – genopstiller
 1. Der vælges to Bilagskontrollanter Jannik og Michael blev valgt.
 1. Bestyrelsen indstiller at Kristian Carøe vælges til Formandsposten, samt Brian Jensen til den ene bestyrelses post. Til den anden bestyrelsespost indstilles Søren Anker. Søren-Anker og Brian blev valgt til bestyrelsen, samt Kristian Carøe blev valgt til ny formand.
 2. Derudover skal besættes to suppleant pladser, Torben Kristensen genopstiller, Wolfgang Lützhøft genopstiller. Begge blev valgt.

8) Eventuelt.

Storfangerturneringen:

Storfangerturneringen blev afsluttet og følgende præmier blev udleveret til de respektive vindere:

Samlet vinder :             Thomas Bøge Nielsen          58 point.

Havørred:                    Søren-Anker Jensen             4,5 kg

Slethvar :                     Thomas Bøge Nielsen          1650 gr

Rødspætte:                   Thomas Bøge Nielsen          1910 gr

Pighvar:                       Thomas Bøge Nielsen          910 gr

Skrubbe:                       Jannik Mørch                       1385 gr

Makrel:                        Thomas Bøge Nielsen          1174 gr

Ising:                            Thomas Bøge Nielsen          520 gr

 

Klubmesterskabet:

Klubmester :                Peter Sander                        27 point.

Nr 2:                             Jannik Mørch                       25 point

Nr 3:                             Thomas Bøge Nielsen          17 point

 

–          Lasse takkede de afgående bestyrelses medlemmer, samt Formand Ole Worm for et stort arbejde i bestyrelsen og for klubben.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com