Referat – 2020

Referat af Storebælt småbådsklubs Generalforsamling d. 24 juni 2020:

Sted: Det Røde Pakhus, Skælskør havn.

Dagsorden
§3 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår: Henning Visholm
   Henning Visholm blev valgt som Dirigent
   16 maj blev generalforsamlingen indvarslet, forsinket grundet Corona og dermed er
   generalforsamlingen lovlig.
 2. Stemmeudvalg
  1. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager & Michael Poulsen
   Lasse Bager og Michael Poulsen blev valgt.
   Antallet af stemmerettede tilstede er : 27 Stemmeberettiget.
 3. Debat med afstemning om bestyrelsesflertallets beslutning omkring sikring af
  klubbens midler:

  Dirigenten oplæste nedenstående som var en redegørelse for baggrunden –
  sammendrag herunder:
  Bestyrelsen modtog et krav om legitimation af samtlige bestyrelsesmedlemmer fra
  vores bank og det skulle bringes i orden inden d. 18/5-2020 ellers ville vores
  arrangement med banken, blive afsluttet.

  Et flertal i bestyrelsen vedtog at viderefører vores nuværende bankforretning. Dette var dog
  ikke muligt da et enkelt bestyrelsesmedlem nægtede at opfylde bankens krav jf. anti-
  hvidvaskningsreglerne i Danmark. Dermed blokerede dette bestyrelsesmedlem for at
  flertalsbeslutningen kunne gennemføres. Bestyrelsen så sig nødtaget til at ekskluderer dette
  bestyrelsesmedlem således at vores bankforretning kunne videreføres indtil der var
  mulighed for en generalforsamling.
  Afstemning om Bestyrelses handlemåde:
  Der blev stemt om :
  A) Har tillid til, og bakker op om, den siddende bestyrelses flertalsbeslutning og
  efterfølgende håndtering af sagen.

  Stemmes der for dette betyder det også at i lignende situationer i fremtiden kan bestyrelsen
  ekskluderer et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen (ikke fra klubben), såfremt denne person
  blokerer for gennemførsel af flertalsbeslutninger og ikke selv vil trække sig fra bestyrelsen.
  Man må gerne være uenig, for vi har en demokratisk beslutningsproces, men man må ikke
  blokere for flertalsbeslutningerne.
  B) Ikke har tillid til, eller giver opbakning til, den siddende bestyrelses
  flertalsbeslutning og efterfølgende håndtering af sagen.

  Når generalforsamlingen, ved anonym afstemning, har bestemt enten retning A) eller retning
  B), sikres at den fremtidige bestyrelse vil arbejde loyalt for at gennemfører
  generalforsamlingens beslutning.
  Debat:
  Spørgsmål : ” Der blev spurgt om hvordan bestyrelsen kan smide et bestyrelsesmedlem ud
  af bestyrelsen”.
  Svar : ” grundet situationen uden en generalforsamling var bestyrelsen nødt til at gøre hvad vi gjorde”
  Spørgsmål/kommentar : ”Den siddende bestyrelse overholder ikke generalforsamlings beslutninger om klubmesterskabes afholdelse. Derudover kan bestyrelsen ikke ekskludere et bestyrelsesmedlem.”
  Svar : ” Bestyrelsen svarede afvisende på spørgsmålet omkring klubmesterskabets afholdelse. Endvidere forklarede bestyrelsen baggrunden for handlingerne”.

  Thomas Bøge bekendtgjorde at han føler sig meget skidt behandlet.
  Bestyrelsen beklagede at han følte sådan for det er bestemt ikke bestyrelsens opfattelse.

  Det blev debatteret frem og tilbage med i alt 18 kommentarer og input.
  Aftemningens resultat:
  Antal stemmer for A) : 14 Stemmer
  Antal stemmer for B) : 12 Stemmer
  Antal blanke stemmer : 1 Stemmer
  Den samlede bestyrelse fortsætter.
 1. Pause hvis nødvendigt.
 2. Formandens beretning
  Storebælt Småbådsklub
  2019 var et fint år for klubben og bestyrelsen.
  Medlems status er at vi er lidt over 90 medlemmer dags dato.
   
  Klubben har rampeaftaler med Skælskør, Korsør og Mullerup. Vi har rabataftaler med TopGrej,
  Grejbutikken i Næstved og Effektlageret.
   
  Klubture og storfanger
  Der har været god aktivitet på storfangeren, men vi kunne godt tænke os at endnu flere meldte
  fisk ind. Husk at du kan vinde både på de enkelte arter og så samlet i alt. Du kan også melde alle
  andre arter ind, end dem der er på listen. Så kommer de i “blære” arkivet hvor vi kan se de
  største 10 af alle arter, fanget af medlemmer i klubben. Årets storfanger afsløres under eventuelt.
   
  Klubturene havde vi lidt aflysninger på og klubmesterskabet blev afholdt på en dag, hvor der
  blandt andet blev fanget et køleskab. Der var også enkelte fisk i kølekassen. Klubmesteren
  afsløres under eventuelt.
   
  Klubaftener
  Vi havde nogle hyggelige aftener i hinandens og historiernes tegn, samt en udflugt til JL-Sport.
  Denne udflugt var godt besøgt og der var mange der gjorde en god handel. Det vil vi helt sikkert
  kigge ind i og få lavet nogle flere ture sammen.
   

Storebælt Cup 2019
Cuppen var igen en succes og vi nåede igen over 50 deltagende både. Der var stor opbakning fra
både faste og nye sponsorer og vejrguderne var med os. Vi havde høj solskin og ingen vind. Måske
næsten for godt vejr. Vi havde lavet en del forbedringer fx i form af en flydebro, bedre promovering
af sponsorer, udlicitering af morgenmad/kaffe/aftensmad m.m. Alle de nye tiltag var store
forbedringer, men der var også lidt knas i maskineriet. Der skal laves et par små justeringen til
næste gang, men der er allerede udarbejdet nogle skemaer og huske/afkrydsningslister der skal
gøre det meget nemmere. Så vi ser frem til endnu en Storebælt Cup som kun bliver bedre og bedre.
 
2020
Ser vi lidt fremad så ser det både godt og skidt ud. Vores klubmesterskab blev starte op i 2020 med
en tur til Øresund og der var stor tilslutning. Dog ikke fra fiskene, men det er en anden snak. Det var
første tur i en nu type klubmesterskab som vi valgte at forsøge os med i år. Desværre gik der ikke
længe før en pandemi satte stopper for al aktivitet i klubregi og dermed også for turene i
klubmesterskabet. Bestyrelsen vurderer løbende på hvornår vi kan tillade os at starte op igen uden
at overtræde nogle regler eller sætte vores medlemmers helbred på spil. Samtidig havde vi
arrangeret en del klubaftener med spændende foredrag, blandt andet med Tore Svendsens –
Pighvar fra båd, foredrag. Det hænger også pt i en tynd tråd, men vi forsøger selvfølgelig at flytte
datoerne hvis det kan lade sig gøre.
Storebælt Cup 2020 bliver der ikke noget af. Set i lyset af den meget usikre situation omkring
forsamlinger, hensyntagen til vores sponsorer og det store arbejde vi (bestyrelsen, hjælpere og
medlemmer) selv lægger i cuppen, valgte vi i bestyrelsen at udskyde Storebælt Cup 2020 til 2021.
Der er stadig megen usikkerhed og 2020 bliver under alle omstændigheder et anderledes år for
både klubben, samfundet, Danmark og hele verden. Vi må bare se tiden an og gøre vores bedste for
at komme på vandet og fiske – med afstand og fornuft.
Formandens beretning blev godkendt.

 1. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab
  Jannik og Michael godkendte regnskab og bilag.

  Kasseren gennemgik regnskabet.
  Indtægterne i 2019 var på 73.392 kr.

  Til sammenligning var indtægterne på 83.799 kr i 2018.
  Udgifterne i 2019 var på 46.230 kr.

  Til sammenligning var udgifterne på 63.343 kr i 2018.
  Øvrige udgifter i 2019 var på 9.644 kr.

  Til sammenligning var øvrige udgifter på 7.675 kr i 2018.
  Årets resultat i 2019 var på 14.644 kr.

  Til sammenligning var årets resultat på 9.583 kr i 2018.

  Der er 90 medlemmer, som er rimeligt

  Ole Worm spurgte hvad meget der var givet til udsætninger i 2019.
  Svar : Der er ikke brugt noget på udsætninger i 2019.

  Regnskabet blev godkendt.
 1. Behandling af indkomne forslag
 2. Forslag fra bestyrelsen:
  For at kunne beholde vores nuværende bankløsning og ikke skifte til en
  betalingsløsning, skal vi ændre i vedtægterne fra:
  Vedtægterne ændres fra:
  §5.1 Underskrift forhold:
  Formanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege to
  bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens formue.
  Formuen vil blive delt op i to konti, konto 1 er hoved konto og kræver 2 underskrifter
  for at hæve (udpeges af bestyrelse) konto 2 er kasserers rådigheds konto.
  Kasserer disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
  Til:
  §5.1 Underskrift forhold:
  Formanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege to
  bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens formue.
  Formuen vil blive delt op i to konti, konto 1 er hoved konto og konto 2 er kasserers
  rådigheds konto.
  Kasserer disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
  ”Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan
  oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på
  foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller
  ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten
  overholdes.”

  Generalforsamlingens kommentarer :
  ”Der blev udtrykt bekymring for at dette giver risiko for at disponenten kan misbruge
  klubbens midler.”
  ”Det er ringe at Sydbank kræver penge for det”

  Svar.
  Prisen for den nuværende løsning, er ca. 375,- kr / måned.

Forslaget blev ikke vedtaget.

 1. Forslag fra bestyrelsen
  §4 indføjes der
  “For at kunne blive valgt som bestyrelsesmedlem, kræver det at bestyrelsesmedlemmet
  til enhver tid, er indforstået med at overholde gældende lovkrav fra diverse
  samarbejdspartnere herunder banker. Det samme gør sig gældende for suppleanter, da de
  skal kunne træde i stedet for et bestyrelsesmedlem”

Der blev foreslået en præsition af formuleringen som kan komme til afstemning ved
næste ordinære generalforsamling.

Dette blev vedtaget.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2021
  Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
  Forslaget blev vedtaget.
 2. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  På valg er følgende medlemmer
  Formand Kristian Carøe – genopstiller Kristian blev valgt
  Bestyrelsesmedlem Brian Jensen – genopstiller Brian blev valgt
  Bestyrelsesmedlem Søren-Anker Jensen – genopstiller Søren-Anker blev valgt
  Suppleant Per Iversen – genopstiller. Såfremt vi kommer til at mangle et
  bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen at Per indtræder i bestyrelsen. I det tilfælde
  modtager vi gerne forslag eller opstillinger til suppleant posten. Per blev valgt
  Suppleant Torben Kristensen – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Carsten
  Fabricius Carsten blev valgt
  Suppleant ”Mangler” – Der blev opfordret til at stille op. Der blev ikke fundet en
  suppleant.
  Bilagskontrollant Michael Poulsen – genopstiller Michael blev valgt
  Bilagskontrollant Jannik Mørch – genopstiller Jannik blev valgt
 3. Eventuelt
  Præmiering af klubmester Kristian Carøe blev Klubmester.
  Præmiering af storfanger Thomas Bøge blev suveræn storfanger i 2019 med 74 points.
  Præmiering af arterne:
  Peter Sander vandt ”Rødspætte” med en fisk på 940 gr
  Kristian Carøe vandt ”Skrubbe” med en fisk på 950 gr
  Jannik Mørch vandt ”Ising” med en fisk på 550 gr
  Thomas Bøge vandt ”Slethvar” med en fisk på 1375 gr
  Thomas Bøge vandt ”Pighvar” med en fisk på 975 gr
  Michael Poulsen vandt ”Makrel” med en fisk på 955 gr
  Christina Fischer vandt ”Havørred” med en fisk på 950 gr
  Thomas Bøge vandt ”Torsk” med en fisk på 9700 gr
  Søren-Anker Jensen vandt ”Hornfisk” med en fisk på 816 gr
  Michael Poulsen vandt ”Laks” med en fisk på 14100 gr
  Klubben har ikke modtaget nogle forslag indenfor varslet.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com