Referat – 2021

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår: Henning Visholm

Henning Visholm blev valgt som Dirigent

Indvarslingen skete 29. april på hjemmesiden og dagsordenen d. 8 maj. Pga. forsamlingsforbuddet var det ikke muligt at overholde fristen med marts måned.
Dirigenten kan konstatere at under de givne forhold er generalforsamlingen lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Stemmeudvalg

2. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager + Jannik Mørch

Jannik og Lasse blev valgt til stemmeudvalg.

3. Formandens beretning

Hermed beretningen for 2020. Det var jo ikke et nemt år at være forening i. Vi var ramt, som alle andre, af diverse restriktioner og nedlukninger.

Men på medlemssiden ser det rigtig fornuftigt ud.

Vi havde et fald i antal medlemmer omkring årsskiftet da der skulle betales kontingent og det er stort set som det plejer at være. Vi har også fået en tilgang i 2021 på 8 nye medlemmer indtil videre. Vi har allerede mødt nogle af de nye medlemmer til klubaften forleden, så det tegner rigtig godt

Hvis vi lige kigger på vores konkurrencer i 2020 så havde vi klubmesterskabet

Der var 9 ture i 2020.

Første tur blev gennemført i januar måned fra Skovshoved.

De næste 5 ture blev aflyst pga. Corona.

Tur 6 blev gennemført fra Skælskør

Tur 7 blev aflyst pga. vejret

Så fik vi afholdt tur 8 fra Skælskør hvor der blandt andet blev fanget en Lange.

Tur 9 måtte desværre også udgå pga. Corona restriktioner.

Så desværre et noget amputeret klubmesterskab, men på trods af det, så har der har været en kæmpe opbakning til turene fra jer medlemmer. I alt 30 medlemmer har deltaget i klubmesterskabet og så er det altså virkelig fedt at være arrangør. Det betyder meget at I deltager aktivt i turene. Så mange tak for det.

Vores anden konkurrence storfanger var der, på trods af de mange udfordringer med Corona, også godt gang i og alle 10 arter er repræsenteret. Der blev indmeldt i alt 85 fisk på storfangeren i 2020. Jeg kan lige nævne en laks på 16,6kg, en havørred på 3,7kg, en makrel på over 1kg og en rødspætte på 1,3kg.

Så vidt for konkurrencerne

Klubaftener

Vi nåede ikke mange klubaftener i 2020, men de få vi fik afholdt var der stor tilslutning til. Som noget nyt prøvede vi at have nogle emner til hver aften, noget grej med og nogle kort at kigge på. Det gjorde det meget interessant og mere spændende, var min oplevelse i hvert fald. Det vil vi gerne fortsætte med fremover.

Bank

På sidste generalforsamling blev der udtrykt bekymring for den løsning, som klubben har haft siden sin start, i forbindelse med bankforretninger. Den betød at en enkelt person kunne hæve alle pengene uden at det skulle godkendes af andre. Som bekendt har vi skiftet ordningen i banken, så det bliver muligt at have dobbelt godkender på alle betalinger og overførsler. I praksis er det oprettet sådan at der er 2 konti. En til betalinger og en til den store kassebeholdning. Så for at der ikke skal godkendes for hver eneste lille betaling, kassereren skal betale, så bliver der overført et mindre beløb til “betalingskontoen” som bliver godkendt af den siddende formand. Herefter kan kassereren betale regninger fra den konto uden dobbeltgodkendelse, men altså ikke hæve kassebeholdningen fra den “store konto”. Det synes vi er en rigtig god og pragmatisk løsning.

Det var for så vidt det der var at fortælle om klubbens aktiviteter i 2020, men i perioden op til at restriktionerne blev hævet i år, aftalte vi i bestyrelsen at prøve og ændre vore strategi på online medier.

Vi valgte at oprette en Facebook gruppe for medlemmer. Gruppen er lukket og dermed kan man roligt dele billeder af fangster og I må også gerne alle de hemmelige waypoints. Nej, det er fordi det er langt mere tilgængeligt for de fleste, i forhold til at bruge forummet på hjemmesiden. Så vi håber at I vil bruge gruppen til at lægge billeder op, fortælle om fangster, stille spørgsmål og alt det man nu gør med sine fiskekammerater. Hjemmesiden beholdes stadig til informationer, tilmeldinger til ture, indmeldelse i klubben osv. Vi kan desværre kun tilføje dem vi er venner med, på Facebook til gruppen, så er du ven med et medlem der ikke er med i gruppen, så kan du invitere personen til gruppen. Nye medlemmer får fremover ved indmeldelse, oplyst at de kan søge om medlemskab af gruppen, hvis de har lyst.

Statistik

Der kom også lidt statistik på hjemmesiden og heraf kan man se at der i alt er indmeldt 414 fisk fordelt med 373 på storfanger og 41 på klubrekordlisten i den tid vi har haft indberetninger. Det svarer til cirka 831kg fisk. Statistikken findes under storfangermenuen.

Aftaler

Klubben har rampeaftaler med Skælskør. Korsør har fået ny rampe og bomanlæg og det giver dem en udfordring omkring rabatordninger. Det eneste tilbud de pt kan give os, er at vi kan købe klippekort, med den rabat alle kan opnå, men det bliver umuligt for os at administrere. Så indtil videre er der ingen aftale med Korsør. Mullerup havn har fået ny ejer og vi har forsøgt igennem længere tid at få kontakt til dem. Den nye midlertidige havnefoged henviser til ejerne, men ejerne har vist sig meget svære at få i tale. Vi lader den hvile lidt og forsøger igen senere på året. Vi har stadig rabataftaler med TopGrej, Grejbutikken i Næstved og Effektlageret.

Rent hav miljø Nu

Med tanke på hvordan havmiljøet ser ud i Agersøsund og store dele af Storebælt, så synes vi som lokal klub, at det var vigtigt at være involveret i de tiltag der er omkring at finde ud af omfanget og årsagen til den store fiskemangel i Agersøsund. Søren-Anker har været dybt involveret sammen med erhvervsfiskere fra Agersø, lokalpolitikere og forskere i at danne en alliance der skulle grave i det her. Ud af det arbejde opstod foreningen “Rent havmiljø Nu”, som har til formål at sætte fokus på havforurening og ikke mindst stop af import af spildevand til Danmark.

Vi som klub, har støttet foreningen “Rent havmiljø Nu” med 5000kr. Vi synes det er en rigtig vigtig sag, foreningen kæmper og de får heldigvis også stor opbakning af andre lokale foreningen der har interesse i havmiljøet, som Korsør lystfiskerforening, Agersø Naturcenter, Danmarks sportsfisker forbund og er tæt på 70 betalende medlemmer. Super godt initiativ og vi håber selvfølgelig på at foreningen får held med at råbe de rigtige mennesker op. Desuden er der oprettet et borgerforslag på borgerforslag.dk der hedder “Stop forureningen i Agersøsund”. Det borgerforslag går ud på at man vil have undersøgt om der er forurenet og hvem der har forurenet derude. Så hvis I ikke allerede har været inde og skrive under på forslaget, så gør det endelig. Det tager 2 minutter.

Til sidst kigger vi lige lidt fremad ind i 2021

Storfangeren er allerede godt i gang. Der er indmeldt fisk fra 14 medlemmer, så det er rigtig godt og vi håber selvfølgelig på at mange flere melder fisk ind.

Som noget nyt har vi indført det vi kalder lotto-udtrækning på storfangeren. Jeg vil lige forklare det kort, da det har skabt lidt forvirring.

Storfangerkonkurrence er som den plejer at være. Største fisk på året vinder i hver art.

Lottoudtrækningen skal ses på månedsbasis. Det vil sige at du som sådan ikke skal tænke på vægten af din fisk. Hvis du fanger en fisk, så vej den ind. For hver art du indvejer i en måned får du et lod i udtrækningen. Da vi har 14 dage til at veje fisk ind efter de er fanget, bliver udtrækningen først foretaget midt i måneden efter. Det betyder altså at hvis du vejer 1 torsk, 1 skrubbe og 1 hornfisk ind i maj måned, så for du 3 lodder i puljen for maj måned uagtet hvad du ellers har på storfangeren de andre måneder. Midt i juni måned bliver der så på ren lodtrækningen trukket et antal vindere for maj måned og her indgår dine 3 lodder selvfølgelig i puljen der trækkes fra. Der bliver snart lavet et separat sted hvor man kan se hvilke fisk man har i puljen inden udtrækningen. Man behøver ikke at kunne huske om man har en fisk der er større på storfangeren, man kan bare melde ind og så holder systemet selv styr på hvilken fisk der tæller i hvilken konkurrence. Det skal ses som en gulerod til dem der indvejer fisk hver måned og altså bruger vores storfanger. De heldige vindere kan så hente en præmie på klubaftener, der som oftes består af et blink eller nogle tackler og lign.

Omkring klubaftener i 2021, så prøver vi at genoplive nogle af de aftaler vi havde om foredrag og nogle af de andre gode ideer vi havde på tegnebrættet. Vi har også allerede fået input fra et medlem til et emne. Husk endelig at I er velkomne til at bidrage med ideer osv.

Klubmesterskaberne for 2021 er også i gang og dog…de 2 første ture er blevet aflyst pga vejret, men nu satser vi på et brag af en tur, næste weekend. Der er pt 9 både tilmeldt til turen, så igen kæmpe opbakning og tak for det.

Til slut skal vil jeg lige runde Storebælt Cup 2021.

De store sponsorer vil meget gerne være med, pakhuset og havnen er reserveret til os og vi har sådan set skudt tilmeldingen i gang. Vi starter først med at reklamere for cuppen sådan rigtigt, i løbet af denne uge. Men alligevel har vi allerede 5 tilmeldte både (6 inklusiv mig selv). Så må vi se hvor meget alt det her snak om forurening osv. påvirker konkurrencen, men vi glæder os til at komme i gang med konkurrencen.

Vi håber at 2021 bliver året hvor vi kan komme rigtig meget på vandet

Knæk og bræk.

Formandens beretning blev godkendtt

4. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab

Nøgletal fra regnskabet:

Omsætning lige under 29.000 påvirket af manglende cup.

Dobbelt omkostning på frikøb af havne da havnefoged fakturerede for både 2019 og 2020 i 2020.

5000 doneret til agersø forening som jeg aldrig kan huske navnet på 🙂

3750 indtægtsført – forsikringsbonus 2019 som ikke er blevet efterspurgt af medlemmer.

Etableringsgebyr nyt banksetup 2500+

Årets resultat +3.000

Egenkapital på lige under 69.000

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

§4: Et bestyrelsesmedlem skal i sit virke som bestyrelsesmedlem overholde den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark, herunder medvirke til at foreningen i forbindelse indgåelse af aftaler mv. overholder loven. 

Stk. 2, Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke overholder loven i henhold til stk. 1, er denne at anse som udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, og bestyrelsen konstituerer sig herefter på ny. Det samme gør sig gældende, såfremt bestyrelsesmedlemmet ikke ønsker – eller er i stand til – at overholde loven i henhold til stk. 1. 

Stk. 3, stk. 1 og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for suppleanter. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

6. Fastsættelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 300kr årligt

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant

På valg er følgende medlemmer

 1. Kasserer: Lasse Bager – genopstiller
 2. Sekretær: Peter Sander – genopstiller
 3. Bestyrelsesmedlem: René Søholt – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår: Michael Jørgensen
 4. Bestyrelsesmedlem : Per Iversen – genopstiller
 5. Suppleant: Carsten Fabricius – genopstiller
 6. Suppleant: Johnny Gram
 7. Bilagskontrollant: Jannik Mørck – genopstiller
 8. Bilagskontrollant: Michael Poulsen – genopstiller

Endvidere stillede Niels Erik Rasmussen op til bestyrelsen på generalforsamlingen. Så det endte med et roligt kampvalg. Formanden takkede for interessen for bestyrelsesposten til alle og påskønnede et kampvalg og mindede om at vi jo stemmer for nogen og ikke imod nogen. Valget endte med at følgende personer er valgt eller genvalgt til bestyrelsen:

Lasse Bager

Peter Sander

Per Iversen

Michael Jørgensen

Følgende personer blev valgt til eller genvalgt som suppleant:

Carsten Fabricius

Johnny Gram

Følgende personer blev valgt som bilagskontrollanter

Jannik Mørck

Michael Poulsen

8. Eventuelt

Præmiering af klubmester

Klubmester 2020 er Kristian Carøe med samlet 17 point. Præmieres med gavekort til Topgrej på 1500,-

2 pladsen går til Brian Jensen med 16 point. Brian præmieres med et gavekort til Topgrej på 1000,-

3 pladsen går til Hans Holst med 13 point. Hans præmieres med et gavekort til Topgrej på 750,-

4 pladsen går til Dennis Hansen med 10 point. Dennis præmieres med et gavekort til Topgrej på 500,-

5 pladsen går til Per Iversen med 10 point. Per præmieres med et gavekort til Topgrej på 250,-

Den første tur i klubmesterskabet var underlagt regler som senere blev ændret. Den regel var at der var en dagspræmie til vindere for den enkelte tur. På første tur var det Smeden der vandt med en torsk på 2,8 kg som gav 40 point og omregnet til klubmesterskabspoint altså 10 point. Der var 10 betalende medlemmer a 50kr. Derefter vinder Smeden et kontant beløb på 500kr.

Som en del af klubmesterskabet 2020 var der også et gavekort på 100kr til Topgrej til alle der havde deltaget i blot en tur. Derfor får følgende medlemmer et gavekort på 100kr:

Kristian Carøe        

Brian Jensen        

Hans Holst        

Dennis Hansen        

Per Iversen        

Rene Søholt        

Michael Poulsen        

Peter Sander        

Ole Worm        

Per Nygaard        

Thomas Bøge        

Torben Kristensen        

Daniel Andreasen        

Carsten Fabricius        

Jesper Damborg        

Per Mundt        

Kim Bøge        

Per Olsen        

Klaus Hornemann        

Niels-Erik Rasmussen        

Bo Nygaard        

Allan Holst        

Tobias Holst        

Michael Havemand        

Jannik Mørck        

Søren-Anker        

Martin Nørgaard        

Noa        

Lasse Bager

 1. Præmiering af storfanger
  1. Storfanger 2020 er Thomas Bøge med 87 point. Præmieres med gavekort til Topgrej på 1000,-
   1. Største Rødspætte, 1300 gram, fanget af Frits Jensen. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   2. Største Skrubbe, 875 gram, fanget af Jannik Mørck. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   3. Største Ising, 510 gram, fanget af Jannik Mørck. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   4. Største Slethvar, 1250 gram, fanget af Thomas Bøge. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   5. Største Pighvar, 1168 gram, fanget af Brian Jensen. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   6. Største Makrel, 1050 gram, fanget af Jannik Mørck. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   7. Største Havørred, 3730 gram, fanget af Brian Jensen. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   8. Største Torsk, 4 kg, fanget af Thomas Bøge. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   9. Største Hornfisk, 710 gram, fanget af Thomas Bøge. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
   10. Største Laks, 16,6 kg, fanget af Michael Poulsen. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-

Efter præmieringen takkede formanden det afgående bestyrelsesmedlem Rene Søholt for sin store indsats. Rene har været med helt fra starten af. Rene fik overrakt en erkendtlighed fra klubben.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com