Vedtægter

Storebælt småbådsklubs vedtægter

§1 Klubbens navn:
Storebælt Småbådsklub.
Hjemmehørende i Slagelse Kommune.

§2 Klubbens formål:
•At fremme småbådsfiskeriet i Storebælt regionen
•At øge sikkerheden til søs.
•At fremme sejlads og fiskeri på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led.

§3 Generalforsamling:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmeudvalg
3.Bestyrelsens beretning
4.Kasserens aflæggelse af revideret regnskab
5.Behandling af indkomne forslag
6.Fastsættelse af kontingent
7.Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
8.Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 medlemmer skriftligt – med angivelse af begrundelse og dagsorden – begærer det over for formanden.
Herefter sendes begæringen til urafstemning hos samtlige medlemmer. Mindst 1/3 af de indsendte stemmer, skal stemme før den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt.
Indvarsling af den ordinære generalforsamling varsles mindst 14 dage før på hjemmesiden, den ekstraordinære generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages varsel.
Indvarslingen skal angive dagsorden.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved klubbens opløsning skal der ud over en godkendelse på en såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt.

§4 Valg til bestyrelsen:
Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 7 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen samt 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter for 1 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og kasser kan ikke være på valg samtidigt.

§4.1 Bestyrelsesmedlems virke
Et bestyrelsesmedlem skal i sit virke som bestyrelsesmedlem overholde den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark, herunder medvirke til at foreningen i forbindelse indgåelse af aftaler mv. overholder loven.
Stk. 2, Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke overholder loven i henhold til stk. 1, er denne at anse som udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, og bestyrelsen konstituerer sig herefter på ny. Det samme gør sig gældende, såfremt bestyrelsesmedlemmet ikke ønsker – eller er i stand til – at overholde loven i henhold til stk. 1.
Stk. 3, stk. 1 og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for suppleanter.

§5 Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at afholde minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Der skal føres referat, fra afholdte bestyrelsesmøder, i protokol. Protokollen, der opbevares af formanden, er klubbens ejendom og skal ved formandsskifte overdrages til den nye formand.
Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser.

§5.1 Underskrift forhold:
Formanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege to bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens formue.
Formuen vil blive delt op i to konti, konto 1 er hovedkonto og kræver 2 underskrifter for at hæve (udpeges af bestyrelse) konto 2 er kasserers rådigheds konto.
Kasserer disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

§6 Regnskaber:
Kalenderåret er regnskabsåret. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til gældende regnskabslovgivning.
Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi.
Bilagskontrollanterne har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 1 gange årligt lige før den ordinære generalforsamling.
Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling, til godkendelse.

§7 Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet, for det kommende år, skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.
Ved overskridelse af betalingsfristen ophører medlemskabet automatisk. Ved genindmeldelse opkræves almindeligt kontingent.

§8 Medlemskab:
Medlemskab af klubben, kan tegnes uanset om man har båd eller ej. Medlemskab giver mulighed for at forsikre husstandens både gennem klubbens kollektive forsikringsaftale. Der kan max. forsikres 2 både pr. hustandsmedlemskab.
Det er en forudsætning, at båden(e) er husstandens ejendom.
Et medlemskab dækker hele husstanden. En husstand består i nærværende sammenhæng af ægtefæller/samlevere og hjemmeboende børn. Et medlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et voksent medlem af husstanden (18 år).
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at give et klubmedlem, der ved dårlig opførsel, provokerende adfærd eller på anden måde sætter Storebælt Småbådsklub i miskredit i havne, virksomheder, medier eller andre steder, en skriftlig advarsel og i særligt grove tilfælde, at ekskludere et medlem.
Advarsel og eksklusion kan effektueres uanset om medlemmet har ageret i eller uden for klubregi. Eksklusionen skal begrundes over for medlemmet og bestyrelsens beslutning kan ikke ankes. Medlemmet kan først efter 2 års karenstid genoptages i klubben.

§9 Klubbens opløsning:
I tilfælde af klubbens opløsning anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i Storebælt regionen.
Skælskør 13 november 2014

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com