Referat – 2019

Ordinær generalforsamling Torsdag den 28. marts kl. 19.00 i Sejlerstuen, Skælskør Havn.

Referat:

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Ole Worm blev valgt som dirigent.

Generalforsamling er godkendt.

 • Valg af stemmeudvalg

Karsten og Jannick blev valgt til stemmeudvalg.

 • Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2018, blev givet af formand Kristian Carøe:

Formanden:

For klubben og bestyrelsen generelt var 2018 et godt år. Medlems status er at vi er lige omkring 75 medlemmer. Vi haft tilgang af cirka 10 medlemmer i løbet af året og en afgang af medlemmer, i cirka samme størrelsesorden.

Klubben har rampeaftaler med Skælskør, Korsør og Mullerup. Vi har rabataftaler med TopGrej, Grejbutikken i Næstved og som noget helt nyt har vi fået en rabataftale med Effektlageret, men de sidste detaljer mangler.

Klubture og storfanger

Vi har haft en fantastisk god sommer med masser af vindstille dage og masser af sol, men vi blev alligevel ramt af aflysninger på nogle af vores klubture.

Der var planlagt en laksetur i marts som desværre blev aflyst.

Så havde vi en Ølandstur som blev gennemført med 5 tilmeldte både og hvor det faktisk lykkedes for nogle, at lande laks.

Så havde vi en Agersø hyggetur som blev gennemført på trods af lidt meget vind, men vores sidste klubtur til Langeland måtte også aflyses.

Kigger vi på vores klubmesterskab, som i 2018 bestod af 1 tur, så blev turen aflyst/udskudt hele 2 gange, før den endte med at blive afviklet sammen med torsketuren mellem jul og nytår.

Så har vi vores storfanger hvor endnu flere har meldt fisk ind, men vi vil gerne have mange flere til at melde fangster ind, så vi kan få noget sund konkurrence.

Klubaftener

Vi havde i 2018 forsøgt at gøre lidt mere ud af klubaftenerne. Vi håbede på at lokke lidt flere medlemmer herned til hygge og det lykkedes også til dels. Vi havde en aften hvor Mark og Svend kom og fortalte om deres jigfiskeri efter torsk i Øresund. Vi havde også en sommerafslutning hvor vi grillede og samtidig havde besøg af DTS i form af Leif. Leif fortalte lidt om de nye regler omkring speedbåds og forsikringsbevis og stillede herefter op til spørgsmål omkring forsikringen.

I forbindelse med forsikringen kunne vi også konstatere at vi i 2017 ingen skader havde haft og derfor stod til en bonus fra DTS. Den blev udbetalt til klubben og vi delte den så ud til de forsikringstagere der vendte retur på vores henvendelse.

Klubben indkøbte ligeledes en VHF tester så alle medlemmer gratis kan teste deres VHF installation som udover redningsvesten er en af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger ombord.

Alle bedes komme med forslag til klubafterne.

Storebælt Cup

Storebælt cuppen blev endnu engang en succes. Vi havde omkring 50 både tilmeldt. For at skabe lidt distance til andre konkurrencer har vi valgt at flytte datoen i 2019 til 24/25 august. Det har også en positiv betydning for nogle af vores store sponsorer. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed at vi har visse udfordringer med opbakningen fra havnen og kommunen i øvrigt. Vi har nedsat et lokaludvalg der har holdt møde med kommunen og havneudvalget. Desværre kan vi konstatere at kommunen og havneudvalget ikke ser Storebælt Cuppen som noget de vil støtte mere op omkring. Vi har derfor haft en del snakke om hvad vi skulle stille op med Cuppen, men er blevet enige om at afholde det endnu engang i Skælskør. Vi har fået nogle kontakter gennem lokaludvalget og har også meldt Storebælt Småbådsklub ind i erhvervsforeningen og håber den vej igennem at styrke vores position og tilstedeværelse i Skælskør.

Lokaludvalget

Vedr. samarbejde mellem Slagelse Kommune, Skælskør havn og Storebælt småbådsklub

Det er 5 gang at Cuppen skal afholdes og samarbejdet med Slagelse Kommune og havnen bliver mere og mere besværligt.

Vi skal ikke regne med nogen som helst opbakning fra hverken Havnen eller Kommunen.

Vi kan ikke forvente at selv om vi betaler for pladserne i havnen, kan de være optaget af gæstesejlere når vi kommer ind til aften, så det kan blive svært at finde plads til deltagerne i Cuppen.

Vi kan ikke få frihavn, vi får 20 % rabat på havnelejen, men det får alle der køber 3 overnatninger eller mere også.

vi skal ikke forvente nogen hjælp fra havnefogeden, den weekend, han vil slet ikke være på arbejde.

Vi skal ikke forvente at der bliver tømt affald, eller at der fyldes op med toiletartikler, fra havnens side.

Vi skal selv spærre af, så f.eks. Honda shoppen kan holde på P pladsen.

Vi har møde med Kommunen og havnen igen d. 11-04-19

Skælskør erhvervsforening

Skælskør Erhvervsforening holder 10 morgenmøder rundt omkring om året. Lokalgruppen holder et sådant morgenmøde for at vise flaget. Det bliver torsdag d. 27 juni fra kl. 8 – 9 i det røde pakhus. Der plejer at deltage mellem 60 – 70 personer i de arrangementer, Peter Sander, Henning Jessen, Rene Søholt og Søren-Anker deltager, men alle er velkommen. Peter Sander vil på vegne af klubben holde et indlæg og fortælle om klubben. Søren-Anker og Peter vil desuden tage deres både med og vise dem frem.

Et nyt uofficielt trofæ har set dagens lys

Et klubmedlem har indført trofæet ‘Wicked Hvilling’ som Michael Smeden Poulsen vandt til klubmesterskabet. Det er op til den aktuelle indehaver at finde på hvordan man kan vinde trofæet, til et klubarrangement.

Vi har fået udsendt 2 nyhedsbreve og det er i underkanten af det ønskede. Husk at hvis I har input til et nyhedsbrev eller en historie på vores hjemmeside forum, så er I velkomne til at sende det til formanden, så skal han få det lagt på.

Det sidste år eller lidt mere, har vi kørt med de små udvalg, med egen økonomi og hvor medlemmer også har været inddraget. Det fungerer rigtigt fint og stor ros til alle udvalg og medlemmer i udvalgene. Der bliver knoklet på at lave gode løsninger om det så er klubture, cuppen, lokale forhold osv. Forslag til udvalgene modtages altid med kyshånd, så byd endelig ind hvis I sidder med gode ideer.

Møn trollingklub har henvendt sig om en hyggekonkurrence mellem vores klubber og det har vi sagt ja til. Så turudvalget tager dialogen med Møn trollingklub og arrangerer konkurrencen.

Formandens beretning blev godkendt.

 • Kasserens aflæggelse af gennemgået regnskab

Regnskaber er kontrolleret uden anmærkninger af Jannik Mørck og Michael Poulsen.

Kasseren fremlagde balancen og regnskabet.

Omsætningen i 2018 var mindre end i 2017 grundet at klubben ikke arrangerede en bornholmertur.

Turudvalget var uheldige med vejret i 2018 hvorfor der ikke er brugt så mange penge på turerne.

I 2018 var der overskud i klubben på godt 12.000 kr.

Spørgsmål : ”der blev spurgt om overskuddet eller del af dette kunne gå til lokale ørredudsætninger”.

Svar : Det er en mulighed, men kræver at ørredudsætningerne ansøger om det.

Spørgsmål :”Hvad betydning har det for regnskabet at cuppen ikke støttes længere”

Svar : Umiddelbart har det lykkes os at få cuppen til at hvile i sig selv økonomisk, men støtte i form at frihavn kan potentielt betyde meget.

Regnskabet blev godkendt.

 • Behandling af indkomne forslag

5.1  : Forslag 1 Klubmesterskabet:

” Vil gerne fremsætte forslag om at klubmesterskabet afholdes over min 4-5 ture fordelt på : Artsfiskeri, tidspunkt på året, fiskemetode afgør medlemmet selv. Udgangshavn i første er Skælskør, andre havne kan vælges ud fra hvad der er stemning for. Der nedsættes et klubmesterudvalg, som arrangerer turerne og afvikler dem. Der lægges vægt på det sociale i klubmesterskabet/Juniorklubmester ?”

Bestyrelsens svar :

” Bestyrelsen er som udgangspunkt positivt indstillet overfor forslaget. Dog mener vi at det kræver et selvstændigt udvalg, som vi p.t. ikke har båndbredden til at klare indenfor de nuværende rammer.  Vi kan sjældent samle mere en 4-5 både til de nuværende ture, så vores frygt er at et øget antal ture vil vande det endnu mere ud og så vil der være ture der slet ikke afholdes. Antal ture osv skal udelukkende bestemmes af udvalget.Men er der nogle i forsamlingen som gerne vil være med til at drive et klubmesterskabsudvalg ? OBS! Vi tager alene stilling til om vi skal lave et udvalg. Beslutningen om antal af ture, pointsystem osv. ligger udelukkende i udvalget og er ikke en del af beslutningen på generalforsamlingen.

Ole & Torben vil gerne stille op til det. Generalforsamlingen opfordrer til at klubmedlemmer melder sig til dette. Sandsynligvis er Rene bestyrelsens representant i dette.

Forslaget blev vedtaget.

 • Fastsættelse af kontingent for 2020

Bestyrelsen foreslår et uændret kontigent.

Forslaget blev godkendt.

 • Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter
  • På valg er følgende medlemmer
   • Næstformand Thomas Bøge  – genopstiller – genvalgt
   • Kasserer Lasse Bager – genopstiller – genvalgt
   • Sekretær Peter Sander – genopstiller- genvalgt
   • Bestyrelsesmedlem Rene Søholt – genopstiller – genvalgt
   • Suppleant Torben Kristensen – genopstiller- genvalgt
   • Suppleant Wolfgang Lützhøft – genopstiller ikke – bestyrelsen  foreslår Per Iversen- genvalgt
   • Der vælges to Bilagskontrollanter Jannik og Michael blev valgt.
 • Eventuelt.
 • Søren Anker har igennem visit sealand blevet inviteret (cuppen er inviteret) til maritimt folkemøde i Korsør. Vi har umiddelbart takket nej til dette da klubben er hjemhørende i Skælskør. Logistikken i Korsør er umiddelbart en udfordring, dog er der andre fordele.

Storfangerturneringen:

Storfangerturneringen blev afsluttet og følgende præmier blev udleveret til de respektive vindere:

Samlet vinder :             Thomas Bøge Nielsen          86   point.

Havørred:                    Thomas Bøge                      3100 gr

Slethvar :                     Ingen

Rødspætte:                   Thomas Bøge Nielsen          1375 gr

Pighvar:                       Peter Sander                         2050 gr

Skrubbe:                       Thomas Bøge Nielsen          805 gr

Makrel:                        Thomas Bøge Nielsen          875 gr

Ising:                            Thomas Bøge Nielsen          500 gr

Torsk:                          Michael Poulsen                  5700 gr

Hornfisk:                     Per Iversen                           840 gr

Laks:                            Torben Kristensen                17400 gr

Klubmesterskabet:

Klubmesterskabet      :

Klubmester :                Jannik Mørch

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com