Indkaldelse til generalforsamling

Da vi har en forventning om at forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30 og 50 efter d. 8. juni, indkalder vi hermed til generalforsamling i “Det Røde Pakhus” på Skælskør havn onsdag d. 24/6-2020 kl. 19.00. Det bliver selvfølgelig i overensstemmelse med retningslinjerne fra myndighederne med afstand osv. og med forbehold for at forsamlingsforbuddet hæves.

Vi kan kun opfordre medlemmerne til at komme og deltage i generalforsamlingen, da vi kommer til at tage en grundlæggende afstemning om bestyrelsesflertallets beslutning omkring sikring af klubbens midler.

Dagsorden
§3 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår: Henning Visholm
 2. Stemmeudvalg
  1. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager & Michael Poulsen
 3. Debat med afstemning om bestyrelsesflertallets beslutning omkring sikring af klubbens midler
  Bestyrelsen modtog et krav om legitimation af samtlige bestyrelsesmedlemmer fra vores bank og det skulle bringes i orden inden d. 18/5-2020 ellers ville vores arrangement med banken, blive afsluttet.
  Et flertal i bestyrelsen vedtog at viderefører vores nuværende bankforretning. Dette var dog ikke muligt da et enkelt bestyrelsesmedlem nægtede at opfylde bankens krav jf. anti-hvidvaskningsreglerne i Danmark. Dermed blokerede dette bestyrelsesmedlem for at flertalsbeslutningen kunne gennemføres. Bestyrelsen så sig nødtaget til at ekskluderer dette bestyrelsesmedlem således at vores bankforretning kunne videreføres indtil der var mulighed for en generalforsamling.
  Derfor starter generalforsamlingen med en afklaring på om klubbens medlemmer:
  A) Har tillid til, og bakker op om, den siddende bestyrelses flertalsbeslutning og efterfølgende håndtering af sagen.
  Stemmes der for dette betyder det også at i lignende situationer i fremtiden kan bestyrelsen ekskluderer et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen (ikke fra klubben), såfremt denne person blokerer for gennemførsel af flertalsbeslutninger og ikke selv vil trække sig fra bestyrelsen. Man må gerne være uenig, for vi har en demokratisk beslutningsproces, men man må ikke blokere for flertalsbeslutningerne.
  B) Ikke har tillid til, eller giver opbakning til, den siddende bestyrelses flertalsbeslutning og efterfølgende håndtering af sagen.
  Når generalforsamlingen, ved anonym afstemning, har bestemt enten retning A) eller retning B), sikres at den fremtidige bestyrelse vil arbejde loyalt for at gennemfører generalforsamlingens beslutning.
 4. Pause hvis nødvendigt.
 5. Formandens beretning
 6. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen:
   For at kunne beholde vores nuværende bankløsning og ikke skifte til en betalingsløsning, skal vi ændre i vedtægterne fra:
   Vedtægterne ændres fra:
   §5.1 Underskrift forhold:
   Formanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege to bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens formue.
   Formuen vil blive delt op i to konti, konto 1 er hoved konto og kræver 2 underskrifter for at hæve (udpeges af bestyrelse) konto 2 er kasserers rådigheds konto.
   Kasserer disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
   Til:
   §5.1 Underskrift forhold:
   Formanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege to bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens formue.
   Formuen vil blive delt op i to konti, konto 1 er hoved konto og konto 2 er kasserers rådigheds konto.
   Kasserer disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
   ”Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes.”
  2. Forslag fra bestyrelsen
   §4 indføjes der
   “For at kunne blive valgt som bestyrelsesmedlem, kræver det at bestyrelsesmedlemmet til enhver tid, er indforstået med at overholde gældende lovkrav fra diverse samarbejdspartnere herunder banker. Det samme gør sig gældende for suppleanter, da de skal kunne træde i stedet for et bestyrelsesmedlem”
 8. Fastsættelse af kontingent for 2020
  1. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
 9. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  1. På valg er følgende medlemmer
   1. Formand Kristian Carøe – genopstiller
   2. Bestyrelsesmedlem Brian Jensen – genopstiller
   3. Bestyrelsesmedlem Søren-Anker Jensen – genopstiller
   4. Suppleant Torben Kristensen – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Carsten Fabricius
   5. Suppleant Per Iversen – genopstiller. Såfremt vi kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen at Per indtræder i bestyrelsen. I det tilfælde modtager vi gerne forslag eller opstillinger til suppleant posten.
   6. Bilagskontrollant Michael Poulsen – genopstiller
   7. Bilagskontrollant Jannik Mørch – genopstiller
 10. Eventuelt
  1. Præmiering af klubmester
  2. Præmiering af storfanger
  3. Præmiering af storfanger – arter

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk


Skriv en kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com